Ве молиме, внимателно прочитајте го правилникот за користење, условите и обврските за посетителите на novastrana.mk со цел навремено информирање за правилата и условите пред да го започнете користењето на порталот или неговите услуги.

Со самото започнување на користење на порталот, Вие се согласувате со правилата и условите на порталот novastrana.mk.

Ве молиме, доколку Вие не се согласувате со правилата на користење на порталот novastrana.mk не започнувајте негово користење и напуштете го.

Авторски права, правила на користење на платформата novastrana.mk

На корисниците на novastrana.mk не им е дозволено да објавуваат, разменуваат или испраќаат содржини кој ги прекршуваат законите на Република Македонија, Меѓународните закони. За илустрација тоа се најчесто содржини во кој се содржи порнографија, навреди, вулгарности, расистички или било какви штетни содржини.

На корисниците на novastrana.mk не им се дозволвуа собирање, разменување или откривање на туѓи информации кој се лични и може да се искористат за било каква злоупотреба.

Не се дозволува користење на содржини кој може да содржат вируси, компјутерски бази, датотеки или програми создадени за уништување или ограничување на функционирање на било каков хардвер или софтвер.

Novastrana.mk го задржува правото без најава да ги изменува и дополнува условите и правилата на користење според законите на Република Македонија, Меѓународните закони со цел подобар квалитет и заштита на личните податоци.

0 Shares